Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed zakupem i rozpoczęciem korzystania z Elite Card

§ 1.

OKREŚLENIA I DEFINICJE

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 1. Karta Elite Card - Karta Programu Partnerskiego Elite Card, uprawniająca członków do uzyskania rabatu w punktach Partnerskich;
 2. Organizator - Elite-Piotr Mirański zamieszkały w Zielonej Górze, REGON: 361463810, NIP 9291083365.
 3. Regulamin - regulacje dotyczące posiadania i korzystania z karty Elite Card
 4. Uczestnicy - Posiadacz Karty Elite Card, który jest osobą dorosłą powyżej 18 roku życia posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły jeszcze 18 lat, mogą być Uczestnikami wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów i w takim przypadku zakup karty rabatowej jest jednoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami mogą być również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania;
 5. Program Elite Card - program partnerski Organizatora,
 6. Formularz zakupowy - formularz z danymi uczestnika, który jest podstawą uczestnictwa w programie Elite Card oraz wydania Karty;
 7. Partner - Firma, która na warunkach zapisanych w umowie współpracy zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi lub produkty.
 8. Strona internetowa - portal internetowy udostępniony pod adresem www.elitecard.eu z aktualna ofertą punktów Partnerskich

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie Elite Card jest posiadanie Karty Elite Card.
 2. Każdy uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Elite Card
 3. Karta Elite Card jest kartą imienną i honorowana jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty.
 4. Regulamin określa zasady posiadania i korzystania z Karty Elite Card.

§ 3.

WARUNKI POSIADANIA i KORZYSTANIA Z KARTY

 1. Organizator wydaje dwa rodzaje kart: Karta klasyczna plastikowa oraz Karta plastikowa złota.
 2. Uczestnikowi posiadającemu Kartę Elite Card przysługują rabaty u Partnerów programu, wyłącznie według informacji dostępnej na stronie internetowej
 3. Przed skorzystaniem z oferty Elite Card, uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami obowiązującymi u danego Partnera. Opis zastrzeżeń każdej firmy Partnerskiej jest widoczny w jej profilu, dostępnym na stronie www.elitecard.eu.
 4. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie imiennej Karty Elite Card, wraz z dowodem tożsamości, na początku wizyty (przed wystawieniem rachunku) u Partnera oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.elitecard.eu.
 5. Dane osobowe oraz ważność karty wpisywane są specjalnym niezmazywalnym pisakiem lub zadrukowywane zgodnie z ustalonym okresem ważności od daty zakupu karty.
 6. Posiadacz karty zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną Organizatora na adres biuro@elitecard.eu o zmianie danych kontaktowych adres mailowy, czy numer telefonu. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, Organizator nie odpowiada za błędy w komunikacji miedzy nim, a Użytkownikiem.
 7. Aktualna cena karty członkowskiej jest ustalana przez Organizatora i podawana do wiadomości Klientów na stronie internetowej.
 8. Organizator zaznacza, że każda firma Partnerska może w każdej chwili dołączyć oraz wycofać się z programu Elite Card jak i zmienić warunki uczestnictwa.
 9. Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę restauracji partnerskich oraz ich warunki uczestnictwa w programie.
 10. Rabaty dostępne dla uczestników programu Elite Card nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi u Partnera.
 11. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi lub towaru, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo ukradzioną kartą lub korzystanie z karty po upływie ważności, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.
 12. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty Elite Card posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie.
 13. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę Elite Card ponosi koszty zakupu nowej Karty zawarte na stronie internetowej Organizatora.
 14. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową oraz nie zastępuje żadnej innej formy płatności.
 15. Rabaty z Karty nie może zostać wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.

§ 4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość produktów i usług świadczonych przez Partnerów programu Elite Card.
 2. Elite Card nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Partnerów wobec Uczestników zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu funkcjonowania Partnera w programie Elite Card.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z programu Elite Card poszczególnych Partnerów oraz za zmianę ich warunków uczestnictwa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie udzielenie rabatu przez Partnera w momencie braku okazania karty Elite Card przed wystawieniem rachunku.
 5. Elite Card nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązane do wypłaty rekompensaty za szkody, które przekraczają zwrot kosztów zakupu karty rabatowej.
 6. Elite Card dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego znajdującej się pod adresem www.elitecard.eu jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w jej działaniu lub za problemy techniczne.
 7. Elite Card nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku niewłaściwego korzystania lub braku możliwości korzystania z platformy internetowej
 8. Elite Card zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności serwisu internetowego, a co za tym idzie do przerw w jej funkcjonowaniu.
 9. Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem platformy internetowej prosimy zgłaszać na adres biuro@elitecard.eu
 10. Elite Card nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i zdjęcia dostarczane przez Partnerów.
 11. Znaki towarowe, nie będące własnością Elite Card, a które są prezentowane w serwisie są własnością Partnerów programu.

§ 5.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Elite Card przetwarza i chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 6.

REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, jeżeli usługi lub produkty przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane przez Elite Card zgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamacje powinny być składane elektronicznie na adres biuro@elitecard.eu i zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer karty, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zakupu oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od otrzymania karty Elite Card, Uczestnik może złożyć reklamacje w przypadku wpisania błędnych danych osobowych na karcie z winy Organizatora. Karta zostanie wymieniona na koszt Organizatora w terminie do 14 dni roboczych po ówczesnym przesłaniu błędnie wykonanej karty.
 4. W sytuacji złożenia reklamacji po upływie 14 dni od otrzymania karty, użytkownikowi nie przysługuje wydanie nowej karty.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub elektronicznie.
 6. W przypadku odmowy uhonorowania karty Elite Card w punkcie naszego Partnera, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z zespołem Elite Card na adres biuro@elitecard.eu

§ 7.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Kartę programu Elite Card można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.elitecard.eu lub w wybranych placówkach Partnerskich
 2. Kartę programu Elite Card wydawana jest z datą ważności do końca 2015 roku
 3. Każda osoba zainteresowana nabyciem karty Elite Card jest zobowiązana wypełnić formularz zakupowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.elitecard.eu lub w wersji papierowej w wybranych restauracjach partnerskich.
 4. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie elektronicznej faktury bez podpisu za zakup kart Elite Card
 5. Uczestnik otrzymuje kartę Elite Card od Organizatora przesyłką poleconą na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu maksymalnie 14 dni (przeważnie do 3 dni roboczych) od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty
 6. Wszystkie płatności elektroniczne realizowane są w polskich złotych, wyłącznie za pośrednictwem systemu transferuj.pl lub płatności wyłącznie gotówkowe w lokalnych punktach sprzedaży Kart ujętych na stronie www.elitecard.eu.
 7. Posiadacz karty zostanie powiadomiony o możliwości przedłużenia ważności karty Elite Card przed datą wygaśnięcia karty.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany bezpośrednio na stronie www.elitecard.eu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
 3. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem stosuje się prawo polskie.
 4. Wszelkie spory, będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Organizatora. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty Elite Card na stronie internetowej Organizatora.
 5. Poprzez zakup karty lub wyrażenie zgody na subskrypcję, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty Elite Card zawarte w Regulaminie.
 6. Elite Card zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Wszystkie zmiany będą obowiązywały od daty opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie www.elitecard.eu
 7. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie kart rabatowych jest zabronione i stanowi przestępstwo, każdorazowo wykroczenie będzie zgłaszane na policję.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty rabatowej Partner może odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości przez Elite Card.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. Regulamin obowiązuje od 1.06.2013.